IB Interactive Broker投資股票

本益成長比是什麼 Price-to-Earning Growth Ratio(PEG)

什麼是Price-to-Earning Growth Ratio

Price-to-Earning Growth Ratio,簡稱PEG,中文譯名爲本益成長比,又稱動態股價收益比。

Price-to-Earning Growth Ratio 用於發掘股價被低估但具有很高成長潛力的股票。

PEG概念由英國人吉姆·史萊特(Jim Slater)於1992年出版的《祖魯法則》一書中提出,及後被美國證券投資家彼得·林奇(Peter Lynch)推廣及採用,現今在投資界中被廣泛使用,彼得·林奇(Peter Lynch)現爲富達投資(Fidelity Investments)的副主席。

PEG 的計算公式=【市盈率 ÷ 預期每股盈利增長率】= 【(股價 / 每股盈利) ÷ 預期每股盈利增長率】

預期每股盈利增長率一般以公司未來1/3/5年的每股盈利增長率估算,另一種計算方式則以公司過去1/3/5年的每股盈利增長率計算。

PEG選股法

一般認為,本益成長比的合理值為1,若高於1.2倍以上,代表股價被高估,因此應該考慮賣出;小於1則代表股價開始被低估,低於0.75倍以下(最好能低於0.66),就是買進股票的好時機。

PEG值股價行動
>1.2高估賣出
1合理靜觀其變
<0.66-0.75低估買進

PEG(本益成長比) vs PE(市盈率)

PE(市盈率)只考慮目前股價對公司估值的影響,PEG(本益成長比)則加入了對股票未來盈利能力成長的預測,可以更動態地評估股票的估值。另外PEG可以讓投資者更客觀地比較不同公司的估值,避免買入低PE但盈利成長差的公司股票。

例子:

公司 A

 • 股價 = $46
 • 最近一年每股盈利 = $2.09
 • 前一年每股盈利 = $1.74
 • 市盈率 = $46 / $2.09 = 22
 • 每股盈利增長率 = ($2.09 / $1.74) – 1 = 20%
 • 本益成長比 = 22 / 20 = 1.1

公司 B

 • 股價 = $80
 • 最近一年每股盈利 = $2.67
 • 前一年每股盈利 = $1.78
 • 市盈率 = $80 / $2.67 = 30
 • 每股盈利增長率 = ($2.67 / $1.78) – 1 = 50%
 • 本益成長比 = 30 / 50 = 0.6

雖爲公司 B股價較高,但盈利成長能力較強,因此應該買入公司 B股票

如何查詢到股票的PEG – IBKR GlobalAnalyst

GlobalAnalyst是由Interactive Brokers開發的一款免費股票篩選工具,用戶可以按地區、國家、行業、市值和貨幣等選項篩選比較全球股票的相對估值和各項財務指標股票。

篩選結果透過表格形式顯示,表格會顯示出當前市場和各種財務指標,當中包括股票的PEG值。

原來錢除左放係銀行有息收之外,放係證券商戶口都一樣會有高利息收。宜家只要你有1萬美元以上閑置資金放係IBKR Pro,佢地就會俾番4.83%活期年利率俾你,每日計息,每月發放。如果你有閑置資金,又想享受美元高息,又唔想做定期鎖住筆資金,可以考慮開番個IB戶口。除左美金之外,其他貨幣例如加元、澳元都一樣有高息。


了解更多

想了解更多開戶教學可參考 : IB 香港開戶教學 | 盈透證券開戶攻略
想了解更多 IB 工具教學可參考 : Interactive Broker 好用股票投資交易工具教學

相關閱讀:

美股網站|推薦7個專業股票分析網站工具

多款好用 Interactive Broker 免費工具介紹

免責聲明:Invest101團隊竭力提供準確資訊,惟不能保證資料絕對準確無誤。Invest101所提供的大部分內容只用作教學用途,並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦任何金融產品或投資建議。

Invest101編輯團隊

Invest101(投資101)旨在建立一個可信的理財投資知識及資訊分享平台,定期提供優質內容,協助讀者作出最合適的理財投資決策

Related Articles

Back to top button
Close